Smog w liczbach

Pomimo iż w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, emisja wielu zanieczyszczeń powietrza w Europie spadła, nadal stanowi ono zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Wprowadzone rozwiązania i przepisy prawne pozwoliły na ograniczenie stężenia zanieczyszczeń, aczkolwiek w wielu rejonach ich poziom nadal jest za wysoki. Przekroczenie norm dotyczy zanieczyszczenia ozonem, dwutlenkiem azotu i cząstkami stałymi (PM).

Trzy zagrażające zanieczyszczenia

Do trzech zanieczyszczeń, mających największy wpływ na zdrowie człowieka, zalicza się cząstki stałe, dwutlenek azotu oraz ozon przygruntowy. Długotrwała ekspozycja na wspomniane zanieczyszczenia może wywołać wiele negatywnych skutków zdrowotnych, jak uszkodzenie układu oddechowego, a w najgorszych przypadkach również śmierć. Szacuje się, że aż 90% mieszkańców miast Europejskich narażonych jest na zanieczyszczenia w przekroczonych poziomach. Przeprowadzone badania pokazują, że przekroczenie norm drobnych cząsteczek stałych skraca średni czas trwania życia o ponad osiem miesięcy. Coraz bardziej niepokojącą substancją jest benzo(a)piren, którego wysokie stężenia mogą doprowadzić do powstania raka. Niestety, w wielu obszarach Europy, wartości wskaźnika są powyżej progu dopuszczalnego dla ochrony zdrowia ludzkiego. Polecamy skorzystać z produktów dostępnych w naszej ofercie, mamy tu na myśli oczyszczacze powietrza.

Wpływ zanieczyszczeń na środowisko

W latach 1990-2010 zauważono znaczne ograniczenie zakwaszenia na wrażliwych ekosystemach Europy. Niestety, problem eutrofizacji, polegający na nadmiernym wzbogacaniu ekosystemów w substancje biogenne, tylko nieznacznie uległ zmniejszeniu we wskazanym 20-leciu. Zauważono również, iż zbyt duże stężenie ozonu ma ogromny wpływ na straty w zbiorach. Problem ten dotyczy głównie południowej, środkowej i wschodniej Europy. Zbyt wysoki poziom ozonu, nie pozwala na utrzymanie ochrony roślinności na odpowiednim poziomie. Tak minimalne zmiany w poprawie jakości powietrza wynikają m.in.: z faktu, że nie zawsze pomiędzy spadkiem emisji, a stężeniem zanieczyszczeń pojawia się wyraźny związek. Dodatkowo, coraz większa ilość przemieszczających się zanieczyszczeń powietrza, również uniemożliwia zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Do Europy zanieczyszczenia przemieszczają się nawet w krajów półkuli północnej.

Smog w Polsce

Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, na terenie którego zauważalne jest najgorsze pod względem jakości powietrze. Do przeprowadzonych badań brane pod uwagę były wskaźniki PM10, PM2,5 oraz B(a)P. Wiele podjętych do tej pory działań, ale też wiele nowych inicjatyw, niestety nie przynosi zamierzonych efektów i w Polsce smog nadal jest obecny. Najwyższa Izba Kontroli, przeprowadzając badania w 28 krajach Unii Europejskiej podała, że najwięcej przekroczeń stężeń dobowych PM10 wystąpiło w Bułgarii, a kolejne miejsce zajęła Polska. Jeśli chodzi o wskaźnik PM2,5 oraz B(a)P to wysokość stężeń rocznych sprawiła, że Polska pojawiła się na pierwszym miejscu, krajów najbardziej zanieczyszczonych.

W przypadku badań stężeń PM10 i B(a)P na terenie poszczególnych województw w Polsce, na najwyższych pozycjach znajdują się województwa łódzkie, dolnośląskie oraz śląskie. Do województw z najlepszym jakościowo powietrzem zaliczyć można zachodniopomorskie oraz podlaskie.

Niestety, przedstawione wyniki są bardzo niepokojące. Europejska Agencja Środowiska podliczyła, że rocznie – z powodu zatrutego powietrza – umiera prawie 50 tys. ludzi. Eksperci szacują, że wszelkie inwestycje antysmogowe, regularnie organizowane na terenie Polski, pomogą usunąć szkodliwe zanieczyszczenia w okresie od 24 do nawet 100 lat!